Konzultační hodiny:      Pondělí     13:00      –      14:00       /nebo po telefonické domluvě kdykoliv odpoledne /

Výchovná poradkyně Mgr. Jitka Miková se  věnuje zejména:

  • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, včetně výchovných problémů (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
  • Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

Dokumenty pro rodiče ke stažení