Volby do školské rady


Ředitelka školy vyhlašuje

volby do školské rady,

která bude mít 3 členy.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • třetinu jmenuje zřizovatel

 • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků

 • třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům.

Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny, zvlášť pro každou skupinu voličů. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny.

V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

 1. vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

 2. vznikem neslučitelnosti podle ust. § 167 odstavce 2 věty třetí školského zákona (člen rady se stane ředitelem školy)

 3. smrtí.

Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.

V Lučině dne 3.10.2011, Mgr.Damková Lenka, ředitelka školy

VOLEBNÍ KOMISE, jmenovaná ředitelkou školy, řídí volby do školské rady:

 • kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře do 10.00 hodin dne 18.října 2011 v kanceláři školy

 • volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční 18. října 2011 od 12 do 15 hodin v počítačové učebně. Každý volič obdrží volební lístky a zvolí kandidáta do školské rady

 • volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční rovněž 18. října 2011 od 12 do 15 hodin v počítačové učebně.

 • volby se uskuteční tajným hlasováním

 • 1 člena školské rady jmenuje zřizovatel