INFO Zápis

Odklad povinné školní docházky je možný pouze při předložení dvou doporučujících posouzení

  1. školského poradenského zařízení
  2. odbor. lékaře nebo klinického psychologa

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nově oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňující dálkový přístup.