Dotazník – otevření ZŠ – dotazník ukončen

Vážení rodiče,

zjišťujeme zájem o NEPOVINNOU výuku na základní škole ve školních skupinách od 25. 05. 2020.

Vycházíme z manuálu MŠMT:

„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

Jeho plné znění si můžete přečíst ZDE.

V základní škole bude probíhat provoz s dodržením stanovených hygienických a bezpečnostních opatření, zejména:

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 15.05.2020 prostřednictvím on-line dotazníku
 • složení skupin je neměnné po celou dobu
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.05.2020
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla; jejich opakované nedodržení po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • aby se žáci mohli vzdělávat ve škole, budou muset předložit čestné prohlášení o zdravotní situaci v rodině podepsané zákonnými zástupci (pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 • výuka bude probíhat v neměnných skupinách. Dopolední výuka, její zahájení bude upřesněno podle zájmu a skupin.
 • ranní družina není poskytována
 • po té nabídneme žákům odpolední skupinu „družinu“ do 16:00 hod. opět ve stejné neměnné skupině, v jaké probíhala dopolední výuka (platí pouze pro žáky 1. – 3. ročníku)
 • obědy nabídneme všem zájemcům

Doporučujeme zvážení umístění žáka, pokud je samo nebo osoby žijící s ním v domácnosti  rizikovou skupinou, tedy:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při  vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  Ke stažení ZDE

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žákovi do základní školy umožněn.

Abychom mohli vyjít vstříc vašim potřebám a také efektivně nastavit provoz ZŠ v souladu se všemi opatřeními, potřebujeme zjistit váš zájem o docházku žáků do ZŠ. Prosíme tedy o vyplnění tohoto dotazníku za každého žáka nejpozději do pátku 15.května do 12:00.hodin.  Děkujeme

DOTAZNÍK ZDE

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno 11.5.2020